نظارت بر ساخت پل های جنگل آباد و سر جاز
نظارت بر ساخت پل های جنگل آباد و سر جاز
در دست اجرا
1395/02/28
1396/03/08
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان