مطالعات طراحی اتصال راه آهن اراک-خمین-گلپایگان-میمه-اصفهان
مطالعات طراحی اتصال راه آهن اراک-خمین-گلپایگان-میمه-اصفهان
پایان یافته
1392/05/16
1396/03/08
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان اصفهان