نظارت بر اجرای عملیات بهسازی قطعه 1 مسیر چهارخطه پلیس راه زنجان-سه راهی طارم
نظارت بر اجرای عملیات بهسازی قطعه 1 مسیر چهارخطه پلیس راه زنجان-سه راهی طارم
پایان یافته
1385/04/19
1396/03/08
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان