مطالعات توجیه نهایی و طراحی تفصیلی تقاطع ابتدایی محور قزوین-الموت-تنکابن
مطالعات توجیه نهایی و طراحی تفصیلی تقاطع ابتدایی محور قزوین-الموت-تنکابن
در دست اجرا
1394/06/29
1396/03/21
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان قزوین