مطالعات مرحله اول و دوم پل زنجانرود
مطالعات مرحله اول و دوم پل زنجانرود
پایان یافته
1387/08/15
1396/03/08
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان