مطالعات مرحله اول تقاطع راه روستایی سارمساقلو با راه اصلی زنجان-فرودگاه
مطالعات مرحله اول تقاطع راه روستایی سارمساقلو با راه اصلی زنجان-فرودگاه
پایان یافته
1387/06/03
1396/03/08
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان