مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع راه اصلی تاکستان-ابهر با کمربندی شمالی ابهر(تقاطع نورین)
مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع راه اصلی تاکستان-ابهر با کمربندی شمالی ابهر(تقاطع نورین)
پایان یافته
1384/08/25
1396/03/08
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان