مطالعات مراحل اول و دوم تعریض پل بومهن واقع در بلوار اصلی بومهن
مطالعات مراحل اول و دوم تعریض پل بومهن واقع در بلوار اصلی بومهن
پایان یافته
1386/07/02
1396/03/06
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران