قرارداد نظارت بر ساختمان راه اصلی مشهد-نیشابور
قرارداد نظارت بر ساختمان راه اصلی مشهد-نیشابور
پایان یافته
1361/03/16
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی