قرارداد نظارت بر اجرای عملیات تکمیلی و روکش آسفالت راه اصلی شوره گز-زاهدان
قرارداد نظارت بر اجرای عملیات تکمیلی و روکش آسفالت راه اصلی شوره گز-زاهدان
پایان یافته
1362/11/11
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان سیستان و بلوچستان