قرارداد نظارت بر عملیات بهسازی محور بجنورد-اسفراین
قرارداد نظارت بر عملیات بهسازی محور بجنورد-اسفراین
پایان یافته
1368/04/21
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان شمالی