قرارداد نظارت بر عملیات اجرایی قطعات1-الف و 1-ب و پل کالشور محور سبزوار-برداسکن
قرارداد نظارت بر عملیات اجرایی قطعات1-الف و 1-ب و پل کالشور محور سبزوار-برداسکن
پایان یافته
1368/11/23
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی