قرارداد نظارت بر عملیات اجرائی قطعه یک محور سلطان آباد-شفیع آباد
قرارداد نظارت بر عملیات اجرائی قطعه یک محور سلطان آباد-شفیع آباد
پایان یافته
1368/12/08
1396/03/09
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان تهران