قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح راه آهن و جاده ورودی سیلوی تاکستان
قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح راه آهن و جاده ورودی سیلوی تاکستان
پایان یافته
1369/10/27
1396/03/09
سازمان غله