قرارداد مطالعات قسمت جنوبی راه آهن دوخطه منطقه آپرین-شورآب
قرارداد مطالعات قسمت جنوبی راه آهن دوخطه منطقه آپرین-شورآب
پایان یافته
1369/12/15
1396/03/10
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان تهران