قرارداد نظارت بر عملیات اجرای راه حکم آباد-اسفراین
قرارداد نظارت بر عملیات اجرای راه حکم آباد-اسفراین
پایان یافته
1369/12/25
1396/03/10
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی