قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی فرودگاه زنجان به دانشگاه و پل زنجان رود بطول تقریبی 5کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی فرودگاه زنجان به دانشگاه و پل زنجان رود بطول تقریبی 5کیلومتر
پایان یافته
1375/12/19
1396/03/10
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان