قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم بزرگراه زنجان-فرودگاه زنجان بطول تقریبی 10کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم بزرگراه زنجان-فرودگاه زنجان بطول تقریبی 10کیلومتر
پایان یافته
1375/12/19
1396/03/10
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان