قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی کمربندی ابهر-قیدار بطول تقریبی 10کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی کمربندی ابهر-قیدار بطول تقریبی 10کیلومتر
پایان یافته
1376/09/20
1396/03/10
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان