قرارداد مطالعات قسمت دوم مرحله دوم زیرسازی خطوط ایستگاه راه آهن سیرجان بطول تقریبی 18کیلومتر
قرارداد مطالعات قسمت دوم مرحله دوم زیرسازی خطوط ایستگاه راه آهن سیرجان بطول تقریبی 18کیلومتر
پایان یافته
1376/10/28
1396/03/10
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان کرمان