قرارداد مطالعات بهسازی راه فردوس-گناباد بطول تقریبی 70کیلومتر
قرارداد مطالعات بهسازی راه فردوس-گناباد بطول تقریبی 70کیلومتر
پایان یافته
1377/11/03
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی