قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی جاجرم-سنخواست بطول تقریبی 55کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی جاجرم-سنخواست بطول تقریبی 55کیلومتر
پایان یافته
1377/11/03
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان شمالی