قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی زنجان به کارخانه روی و معدن انگوران بطول تقریبی 12کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم راه اصلی زنجان به کارخانه روی و معدن انگوران بطول تقریبی 12کیلومتر
پایان یافته
1378/08/02
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
 استان زنجان