قرارداد مطالعات مرحله دوم قسمت 1و2 راه آهن گرمسار-بادرود قطعه3 بطول64کیلومتر
قرارداد مطالعات مرحله دوم قسمت 1و2 راه آهن گرمسار-بادرود قطعه3 بطول64کیلومتر
پایان یافته
1379/04/27
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان تهران