قرارداد نظارت بر اجرای عملیات باقیمانده تعریض محور زنجان-میانه حد فاصل کیلومتر 0 الی 5
قرارداد نظارت بر اجرای عملیات باقیمانده تعریض محور زنجان-میانه حد فاصل کیلومتر 0 الی 5
پایان یافته
1379/05/01
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان