قرارداد نظارت بر عملیات اجرای زیرسازی راه آهن بافق-مشهد-قطعات 6 و 7 بطول تقریبی 108/410 کیلومتر
قرارداد نظارت بر عملیات اجرای زیرسازی راه آهن بافق-مشهد-قطعات 6 و 7 بطول تقریبی 108/410 کیلومتر
پایان یافته
1379/08/29
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی