قرارداد نظارت بر عملیات نوسازی قطه اول باند دوم محور باغچه-نیشابور
قرارداد نظارت بر عملیات نوسازی قطه اول باند دوم محور باغچه-نیشابور
پایان یافته
1380/01/22
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی