قرارداد مطالعات بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه اول محور ارومیه-میاندوآب بطول تقریبی 70کیلومتر
قرارداد مطالعات بهسازی و چهارخطه نمودن قطعه اول محور ارومیه-میاندوآب بطول تقریبی 70کیلومتر
پایان یافته
1380/01/28
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان آذربایجان غربی