قرارداد نظارت بر عملیات اجرائی پلهای بزینه رودوشور چای واقع در محور زرین آباد-گرماب
قرارداد نظارت بر عملیات اجرائی پلهای بزینه رودوشور چای واقع در محور زرین آباد-گرماب
پایان یافته
1380/05/01
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان