قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم احداث باند دوم محور مشهد-فریمان
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم احداث باند دوم محور مشهد-فریمان
پایان یافته
1381/10/10
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی