قرارداد مطالعات قسمت اول و دوم بهسازی نوع د-ب محور زنجان-پلیس راه بیجار
قرارداد مطالعات قسمت اول و دوم بهسازی نوع د-ب محور زنجان-پلیس راه بیجار
پایان یافته
1381/11/01
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
استان زنجان