قرارداد مطالعات مقدماتی چهارخطه نمودن محور برازجان کنار تخته بطول تقریبی 50کیلومتر
قرارداد مطالعات مقدماتی چهارخطه نمودن محور برازجان کنار تخته بطول تقریبی 50کیلومتر
پایان یافته
1382/02/07
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان بوشهر