قرارداد مطالعات بهسازی نوع د-الف محور جکیگور-جابهار
قرارداد مطالعات بهسازی نوع د-الف محور جکیگور-جابهار
پایان یافته
1382/03/10
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)