قرارداد مطالعات مقدماتی محور تربت حیدریه-بیرجنددر حد فاصل گناباد-بیرجند بطول حدود 190کیلومتر
قرارداد مطالعات مقدماتی محور تربت حیدریه-بیرجنددر حد فاصل گناباد-بیرجند بطول حدود 190کیلومتر
پایان یافته
1382/07/07
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی