قرارداد مطالعات بهسازی نوع ج محور قدیم امامقلی-درگز(گردنه اللّه اکبر)
قرارداد مطالعات بهسازی نوع ج محور قدیم امامقلی-درگز(گردنه اللّه اکبر)
پایان یافته
1382/08/18
1396/03/13
اداره راه و شهرسازی استان خراسان شمالی
 استان خراسان شمالی