قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت آزادراه تهران-قم(قطعات الف باند غربی و ب باند شرقی)
قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت آزادراه تهران-قم(قطعات الف باند غربی و ب باند شرقی)
پایان یافته
1382/09/18
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران