قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع محورهای نیشابور-مشهد-تربت حیدریه(تقاطع باغچه)
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع محورهای نیشابور-مشهد-تربت حیدریه(تقاطع باغچه)
در دست اجرا
1382/10/10
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان خراسان رضوی