قرارداد مطالعات بهسازی نوع ج راه ارتباطی سایت نیروگاه گازی زنجان به بزرگراه زنجان-قزوین
قرارداد مطالعات بهسازی نوع ج راه ارتباطی سایت نیروگاه گازی زنجان به بزرگراه زنجان-قزوین
پایان یافته
1383/04/14
1396/03/13
برق منطقه ای زنجان
استان زنجان