قرارداد مطالعات بهسازی نوع «د-الف» محور دوغایی-سلطان آباد-سبزه وار
قرارداد مطالعات بهسازی نوع «د-الف» محور دوغایی-سلطان آباد-سبزه وار
پایان یافته
1383/04/14
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی