قرارداد مطالعات بهسازی نوع «د-الف» محور جاجرم-سه راهی امیرآباد
قرارداد مطالعات بهسازی نوع «د-الف» محور جاجرم-سه راهی امیرآباد
پایان یافته
1383/04/16
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی