قراردادمطالعات مرحله دوم تعدادی از نقاط حادثه خیز محور مشهد-بجنورد-جنگل گلستان
قراردادمطالعات مرحله دوم تعدادی از نقاط حادثه خیز محور مشهد-بجنورد-جنگل گلستان
پایان یافته
1383/04/30
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی