قرارداد مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت محور زاهدان-زابل
قرارداد مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت محور زاهدان-زابل
پایان یافته
1383/06/31
1396/03/13
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
استان سیستان و بلوچستان