قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت محور گردنه قوچک-میدان لشکرک-اوشان
قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت محور گردنه قوچک-میدان لشکرک-اوشان
پایان یافته
1383/07/11
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران