قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت جاده قدیم قم حدفاصل حسن آباد تا نعلبندان و پل زیرگذر شکرآباد
قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت جاده قدیم قم حدفاصل حسن آباد تا نعلبندان و پل زیرگذر شکرآباد
پایان یافته
1383/12/16
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران