قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت محور رودهن-گیلاوند و اجرای باند کندرو امین آباد و گردنه اوزنه
قرارداد نظارت بر مرمت و روکش آسفالت محور رودهن-گیلاوند و اجرای باند کندرو امین آباد و گردنه اوزنه
پایان یافته
1383/12/16
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
استان تهران