قرارداد مطالعات بهسازی نوع «د-الف» محور نهبندان-دهسلم
قرارداد مطالعات بهسازی نوع «د-الف» محور نهبندان-دهسلم
پایان یافته
1384/02/01
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی