قراردادمطالعات بهسازی نوع الف محور چابهار-کنارک بطول تقریبی 55کیلومتر
قراردادمطالعات بهسازی نوع الف محور چابهار-کنارک بطول تقریبی 55کیلومتر
پایان یافته
1384/04/13
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)