نظارت بر بهسازی نوع د-الف و اصلاح نقاط حادثه خیز محور جکیگور-چابهار
نظارت بربهسازی نوع د-الف و اصلاح نقاط حادثه خیز محور جکیگور-چابهار
پایان یافته
1384/04/13
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)