قرارداد نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت محور باغچه-نیشابور و قدمگاه-درود بطول 51کیلومتر
قرارداد نظارت بر اجرای عملیات روکش آسفالت محور باغچه-نیشابور و قدمگاه-درود بطول 51کیلومتر
پایان یافته
1384/04/30
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی