قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم پل جکیگور واقع در محور ایرانشهر-چابهار
قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم پل جکیگور واقع در محور ایرانشهر-چابهار
پایان یافته
1384/06/01
1396/03/13
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)